РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

УПРАВНИЦИ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Обавештавају се управници стамбених заједница да како је чланом 49. став 3. Закона о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16 и 9/2020 – др. закон) прописано да мандат управника траје четири године, ако одлуком о избору није одређено краће време, а по истеку времена на које је изабран може бити поново биран. По истеку мандата управника, ако није изабран нови управник, он је дужан да врши ову функцију још 30 дана од дана истека мандата.

У складу са чланом  23. и чланом 49. Закона о становању и одржавању зграда  потребно je благовремено  извршити реизбор управника или изабрати новог, записнички то утврдити и записник уз одговарајућу пријаву, копију или очитану личну карту управника и доказ о уплати административне таксе у износу од 300,00 динара доставити у писарници Градске управе Града Пожаревца – канцеларија број 9, како би промена била унета у Регистар стамбених заједница.

Пријаву у одговарајућој форми и инструкције за уплату административне таксе, као и све остале информације, можете добити у канцеларији број 104. Градске управе Града Пожаревца, позивом на број телефона 012/539742 или путем мејл адресе jjurisic@pozarevac.rs

Регистрација стамбених заједница

Дана 01.09.2017.године, Градска управа Града Пожаревца почела је са регистрацијом стамбених заједница које се налазе на територији Града Пожаревца.

Ступањем на снагу Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16) дана 31.12.2016.године престао је да важи Закон о одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“, бр. 44/95, ..и 88/2011), на основу кога је Градска управа Града Пожаревца водила евиденцију Скупштинe станара зграда.

Новим Законом о становању и одржавању зграда прописана је обавеза скупштина или савета зграда који су формирани у складу са прописима који су важили до ступања на снагу овог закона, односно до 31.12.2016.године, као и обавеза власника посебних делова зграде у којој није формирана скупштина или савет зграде, да у року од шест месеци од дана почетка рада Регистра изврше регистрацију стамбене заједнице подношењем пријаве регистру од стране управника или другог законом овлашћеног лица у складу са чл.22. и 23. Закона о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“, бр.104/16).

У складу са чл.19. Закона о становању и одржавању зграда у поступку регистрације Регистратор искључиво врши проверу испуњености формалних услова за упис података у Регистар, који су предмет регистрације и објављивања, на основу чињеница из пријаве и приложених докумената, без испитивања тачности чињеница из пријаве, веродостојности приложених докумената и правилности и законитости поступака у којима су документи донети.

Контакт особa:

Милош Ранђеловић– Начелник Одељења за комуналне делатности, енергетику и саобраћај тел. 539-631

Јована Јуришић – регистратор, тел. 539-742

E-mail: jjurisic@pozarevac.rs

Пријем странака је сваког радног дана од 7:30 до 15:30

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                                                   

Уз попуњен образац пријаве, у зависности од врсте регистрације (упис стамбене заједнице, регистрација промене или брисања података и докумената о стамбеној заједнице / управнику / професионалном управнику), прилаже се одговарајућа потребна документација.

 • За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси изабрани управник):
 • записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о избору управника;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 • За стамбену заједницу која има управника (пријаву подноси друго овлашћено лице):
 • записник са седнице скупштине стамбене заједнице када је донета одлука о избору управника, са овлашћењем другом лицу за упис стамбене заједнице у Регистар;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 • За стамбену заједницу која има професионалног управника:
 • записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 • уговор о поверавању послова професионалног управљања између стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, уколико је стамбена заједница донела одлуку о поверавању послова управљања професионалном управнику;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.

Уколико је стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе уредила актом о правилима о међусобним односима власника посебних делова – Правила власника, уз пријаву за регистрацију се прилаже и овај акт, који се објављује у Регистру стамбених заједница.

 • За стамбену заједницу која има професионалног управника именованог у поступку принудне управе (пријаву подноси именовани професионални управник):
 • решење надлежног органа локалне самоуправе о именовању професионалног управника за принудну управу;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе за регистрацију.
 • За регистрацију промене података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о насталим променама:
 • записник са седнице на којој је донета одлука о формирању нове стамбене заједнице (уз белешку о поништавању претходне стамбене заједнице), уколико се стамбена заједница формира на начин другачији од претходно регистроване стамбене заједнице (стамбена заједница зграде, улаза, више улаза и сл.);
 • акт о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико је стамбена заједница усвојила промене овог акта или је своје међусобне односе, права и обавезе уредила овим актом у складу са Законом;
 • решење надлежног органа о промени адресе, у случају промене податка о адреси стамбене заједнице (назив улице и кућни број);
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе.
 • За регистрацију брисања података или докумената о стамбеној заједници прилаже се доказ о брисању:
 • записник са седнице када је донета одлука стамбене заједнице о поништавању регистрованог акта о правилима о међусобним односима власника посебних делова, уколико стамбена заједница своје међусобне односе, права и обавезе неће више уређивати на начин утврђен овим актом;
 • решење надлежног органа који је издао решење о рушењу зграде, у случају рушења зграде;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева;
 • доказ о уплати административне таксе.
 • За евиденцију уписа, промене или брисања података о стамбеној заједници и згради, уколико се ти подаци не преузимају у електронској форми из регистра који води Републички геодетски завод или из других службених регистара и/или евиденција, прилаже се:
 • потврда о додељеном пореском идентификационом броју (ПИБ) и извршеној регистрацији пореског обвезника;
 • потврда или копија уговора о отвореном текућем рачуну стамбене заједнице;
 • очитана лична карта са чипом или копија личне карте подносиоца захтева.

Документација за регистрацију стамбене заједнице може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца и на сајту Града Пожаревца:

Download  Додатак пријави

Download Записник са седнице и Одлука о избору управника

Пријаве за регистрацију подноси се свакога дана од 07:30 до 15:30 у писарници Градске управе Града Пожаревца.

Решења о регистрацији стамбене заједнице могу се проверити на следећем линку:

Јединствена евиденција стамбених заједница

 Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Пожаревца

 Одлука о одржавању зграда и спољног изгледа зграда

 Одлука о измени Одлуке о одржавању зграда и спољног изгледа зграда

 Одлука о изменама и допуни Одлуке о одржавању зграда и спољног изгледа зграда

 Одлука о утврђивању минималног износа на име трошкова инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграде и накнаде за рад принудног професионалног управника

Scroll to Top