Одељење

Одељење за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, врши послове везане за област комуналних делатности, стамбене послове, енергетике и послове планирања, уређења и регулације саобраћаја и то:

 • послови у вези са уређивањем и обезбеђивањем материјалних и других услова за трајно обављање комуналних делатности и њихов развој и друге делатности на одређеном подручју за које је Град основао предузећа, послови у вези са поверавањем и обављањем комуналних делатности и управни надзор над њиховим извршавањем, вршење надзора и контрола оснивачких права над радом предузећа која обављају послове из области комуналних делатности, вршење правног и економско финансијског надзора над радом тих предузећа као и праћење динамике и квалитета пружања комуналних услуга; учествовање у изради програма рада јавних предузећа и јавно комуналних предузећа и праћење њихове релизације; израђује програм уређења Града, обрађивање материјала у вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга, припремање планова извршења буџета за кориснике које прати,
 • води регистар стамбених заједница на територији Града Пожаревца и издаје решења о регистрацији стамбених заједница и друга акта у вези промене података у регистру и избору управника, стара се о одржавању стамбених зграда и прати делатност одржавања стамбених зграда, обавља послове који се односе на рестаурацију фасада Града које су утврђене за културна добра у складу са законом, као и послове у вези са хитним интервенцијама на стамбеним зградама,
 • послови који се односе на спровођење основних начела енергетске политике,послови који се односе на дефнисање стратегије и планова развоја енергетике на локалном нивоу у вези са планирањем и развојем енергетике на територији Града, спровођење мера енергетске ефикасности, сарадњу са надлежним министарством ради спровођења Акционог плана за енергетску ефикасност у Републици Србији, иницирање програма и пројеката из областиенергетске ефикасности и координира активностима на реализацији истих, те координира активности на доношењу енергетског биланса града, послови који се односе на прописивање услова и начина снабдевања топлотном енергијом и тарифни системи за одређивање цене топлотне енергије, послови у вези са реализацијом и унапређењем система енергетског менаџмента,
 • припрема и израда нацрта прописа из надлежности одељења и праћење спровођења тих прописа, израда нацрта уговора за обављање поверених комуналних делатности, послови у вези са израдом програма пословања јавних и јавно-комуналних предузећа и праћење њихове реализације, праћење и унапређивање фуцнкционисања комуналних делатности и јавних комуналних предузећа, праћење реализације пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних и јавно комуналних предузећа, послови у вези са уређивањем општих услова одржавања комуналног реда у Граду, израда нацрта аката у вези са утврђивањем цена комуналних производа и услуга, припрему нацрта уговора за обављање поверених комуналних делатности, праћење комплетне реализације послова у области комуналне инфраструктуре,
 • унос података који се односе на комунално уређење у ГИС базу,
 • израда и праћење реализације Програма одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја, праћење реализације послова у области одржавања комуналне инфраструктуре, обавља послове из области комуналног уређења по одредбама одлука Града Пожаревца,
 • техничко регулисање саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељима, утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима као и у условима привременог заузећа, саобраћајно техничке услове за урбанистичке планове и саобраћајна решења за израду урбанистичко техничких и техничких докумената, послови из области јавног градског и приградског превоза путника, послови из области безбедности саобраћаја, планирање капацитета мрежа линија, управљање квалитетом у систему јавног превоза путника, безбедност саобраћаја, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила, стручни и административни послови за потребе Савета за безбедност саобраћаја, организацију и начин обављања ауто-такси превоза путника на територији Града, послови у вези са техничким регулисањем и управљањем саобраћајем, врши превенцију и заштиту од удеса,
 • послови у вези са управљањем отпадом, учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града, учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности одељења, стручне и техничко-технолошке послове у вези са управљањем комуналним отпадом
 • послове везане за уређење зеленила, сарадњу са надлежним комуналним и јавним предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама,
 • првостепени управни поступак у области комуналних делатности, енергетике и  саобраћаја, учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи Града;
 • израђује захтеве за покретање поступка јавне набавке из свог делокруга и обавља послове у вези са припремом конкурсне документације за реализацију јавних набавки, учествује у поступку јавних набавки и раду Комисија за ЈН, а у складу са законом о ЈН и интерним актом који регулише поступак  ЈН; учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи Града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.
Scroll to Top