САОБРАЋАЈ

Послови из делокруга саобраћаја су: техничко регулисање саобраћаја на локалним путевима и улицама у насељима, утврђивањем режима саобраћаја којим се омогућава безбеднији и проточнији саобраћај у редовним условима као и у условима привременог заузећа, саобраћајно техничке услове за урбанистичке планове и саобраћајна решења за израду урбанистичко техничких и техничких докумената, послови из области јавног градског и приградског превоза путника, послови из области безбедности саобраћаја, планирање капацитета мрежа линија, управљање квалитетом у систему јавног превоза путника, безбедност саобраћаја, издају дозволе за вршење истовара и утовара робе из моторних возила, стручни и административни послови за потребе Савета за безбедност саобраћаја, организацију и начин обављања ауто-такси превоза путника на територији Града, послови у вези са техничким регулисањем и управљањем саобраћајем.

Мрежа државних и општинских путева

ОПШТА ПОСЕБНА И БЛОКОВСКА ПАРКИРАЛИШТА

Литература за полагање испита за обављање ауто – такси превоза на територији Града Пожаревца

Препоручена литература:

 Напомена о литератури

 Правилник о полагању испита

 Одлука о такси превозу

 Измене и допуне одлуке о такси превозу

 Закон о превозу у друмском саобраћају – поглавља I, II, III, V

 Закон о поступку регистрације у АПР – поглавља I, II, III, IV

 Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима – поглавља I, II, III, IV, V и VI

 Закон о привредним друштвима – поглавља II и III

Scroll to Top